Prezentace iniciativy určené pro dodavatelské řetězce (Supply Chain Initiative)

 

Supply Chain Initiative (SCI) je společná iniciativa 8 asociací na úrovni EU s cílem zlepšit korektnost obchodních vztahů v rámci celého potravinářského dodavatelského řetězce.

SCI je určena všem společnostem jakékoli velikosti v dodavatelském řetězci potravinářského a nápojového průmyslu EU, tj. zemědělcům, velkoobchodníkům, zpracovatelům a maloobchodním prodejcům (včetně zásobovacích společností). SCI se nevztahuje na společnosti poskytující podpůrné služby (např. logistika, balení atd.).

Registrace a účast v SCI je absolutně bezplatná.

Velké společnosti se musejí registrovat podle tzv. standardního postupu, který vyžaduje, aby při registraci splňovaly řadu zásad správné praxe a 6 procesních závazků.

Střední či malé p

 

odniky se mohou registrovat podle zjednodušeného (středně velké podniky) nebo lehkého (pro mikropodniky a malé podniky) postupu, což znamená, že můžete mít prospěch ze SCI bez jakýchkoli závazků, které by pro vaši společnost mohly být příliš zatěžující. Tyto postupy jsou objasněny dále.

Takže k čemu se velké společnosti zavazují?

 

V okamžiku registrace potvrzují velké společnosti tyto náležitosti:

 • Dodržují 10 zásad správné praxe.
 • Splňují 6 procesních závazků:
  • Provedly sebehodnocení.
  • Uspořádaly školení nebo toto školení právě připravují*
  • Jsou připraveny zabývat se variantami řešení sporu navrženými v příslušném rámci.
  • Souhlasí s tím, že odvetné obchodní opatření je porušením zásad a procesních závazků.
  • Oznámí svou registraci svým obchodním partnerům.
  • Jmenovaly kontaktní osobu/osoby pro interní vyřešení sporu a záležitosti související s procesem. (Mohou to být stejné či různé osoby.)

* Společnosti mají možnost k proškolení svých zaměstnanců  využívat online výukový nástroj, vyvinutý externí společností SAI. Výše poplatků závisí na velikosti společnosti. Nástroj je k dispozici v českém, holandském, německém, anglickém a francouzském jazyce.

SCI příznivě ovlivní všechny společnosti ve vertikálních obchodních vztazích, včetně neregistrovaných společností, protože vaši velcí obchodní partneři, kteří jsou registrováni, se zavázali dodržovat zásady správné praxe ve VŠECH svých obchodních vztazích. Svým přihlášením společnosti rovněž souhlasí s tím, že obchodní odvetné opatření je porušení zásad správné praxe a jejich procesních závazků a jeho důsledkem mohou tudíž být sankce. To znamená, že se nemusíte bát, že váš obchodní partner proti vám podnikne nějaká opatření, pokud si stěžujete na vaši smlouvu a budete postupovat podle postupů řešení sporů.

Abyste však plně využili výhod SCI, měli byste se také zaregistrovat, neboť pouze tehdy, jestliže jste registrováni, můžete mít přístup do celého systému řešení sporů (viz informační schéma níže) a můžete se účastnit výročního průzkumu, jehož účelem je zajištění efektivnosti iniciativy SCI.

 

 

Jak funguje mechanismus sporů?

SCI vám umožňuje řešit spory přímo se svým obchodním partnerem nebo mediátorem (jednotlivý spor) nebo, v případě, že několik společností má problém s jedním a týmž partnerem, můžete společně předložit anonymní stížnost (hromadný spor).

 

Jak se mohou střední a malé podniky registrovat?

Registrace se provádí online na určeném formuláři. Nejprve si prohlédněte níže uvedenou tabulku a ověřte, zda vaše společnost spadá do definice EU pro mikropodnik, malý podnik nebo střední podnik.

Kategorie společnost í Zaměstnanci A Obrat NEBO* Rozvaha celkem
Střední < 250 ≤ 50 mil. €   ≤ 43 mil. €
Malá < 50 ≤ 10 mil.€ ≤ 10 mil. €
Mikro < 10 ≤ 2 mil. € ≤ 2 mil. €

             

Pozn.: Tyto limity berou v úvahu pouze údaje za jednotlivou společnost. Firma, která je součástí většího seskupení společností, by zřejmě měla zahrnout zaměstnance/obrat/údaje z rozvahy rovněž od této skupiny.

 • Jste mikropodnik nebo malý podnik

Můžete využít lehký postup. Pouze se musíte zaregistrovat, abyste tak projevili svůj závazek řídit se SCI a zásadami. Budete pozváni k účasti v průzkumu, ale nebude to povinné. Účast může pomoci zlepšit SCI.

 • Jste střední podnik

Můžete využít zjednodušený postup, včetně závazku dodržovat zásady, je zde zahrnut základní nástroj pro sebehodnocení, povinnost provést základní školení a speciální sazba pro online školicí nástroj. Není zapotřebí žádná nezávislá kontaktní osoba, jestliže to zdroje oprávní, je však povinná účast ve výročním průzkumu. 

 • Jste velká společnost

Můžete se registrovat online za použití standardního postupu.

 

Jste-li ve fázi plnění povinností pro zavedení zásad, ale dosud nejste zcela hotovi, doporučujeme vám projevit svůj záměr tím, že se přihlásíte do SCI. Zde si můžete stáhnout prohlášení o záměru (Letter of Intent) a zaslat jej na sekretariát.

Do you agree with the same principles? Don't hesitate... Join us